Yapım Eki

Yapım Eki – Yapım Eki Nedir? – Yapım Eki Nasıl Bulunur? – Yapım Eki Konu Anlatım

Yapım eki, isim ya da fiil kök veya gövdelerine gelerek onlardan yeni isimler ya da fiiller türeten ek. Yapım ekleri eklendiği sözcüğün anlamını ya da türünü de değiştirir ve -bazı istisnalar dışında- her zaman çekim eklerinden önce gelir. Yapım eki almış bir sözcüğe türemiş sözcük ya da gövde denir.

İsimden isim yapan ekler

İsim soylu sözcüklerden yeni bir isim soylu sözcük yapan eklerdir. Yeni oluşturulan sözcük genellikle eskisi ile yakın anlam ilişkisine sahiptir.

 • el:[1] söz-el, güz-el (göz kökünden)
 • siz: su—suz, para—sız, ev—siz
 • ci: göz—cü, sanat—çı, yol—cu, simit—çi
 • sı: çocuk—su, ipek—si
 • ce: Türk—çe, İngiliz—ce, Alman-ca (Eşitlik hâl eki -ce ile karıştırılmamalıdır.)
 • daş: karın-daş > kardeş, çağ-daş, arka-daş, yol-daş, meslek-taş
 • inci: üç-üncü, beş-inci
 • lik: şeker-lik, kömür-lük, göz-lük, kulak-lık, dost-luk
 • li: köy—lü , para—lı , ağaç—lı, Ankara-lı, ev-li
 • er: üç-er, beş-er
 • ki: yarın-ki, dün-kü
 • msi: ekşi-msi, acı-msı, meyve-msi
 • cil: ev-cil, et—çil, ben—cil, insan—cıl
 • şın/cın: sarı—şın, yal-çın (yalt=sert), hır-çın (hır=kavga)
 • sal: kum—sal
 • ıt: yaş—ıt
 • ceğiz: kız—cağız, çocuk—cağız
 • cik: tepe-cik, azı-cık, küçü—cük
 • ti: esin-ti, hırıl—tı, cıvıl—tı
 • z: yalın-z, iki-z

İsimden fiil yapan ekler

İsim soylu sözcüklerden fiil yapan eklerdir.

 • -la-,-le-: su-la, taş-la, uğur-la, rahat-la, diş-le, iş-le, özet-le
 • -al-,-el-: çoğ-al, az-al, dar-al, kör-el, düz-el
 • -l-: doğru-l, sivri-l, eksi-l, ince-l
 • -a-, -e-: kan-a, yaş-a, boş-a, tür-e, ben(i)z-e
 • -ı-,-i-,-u-,-ü-: Bu ek, eski Türk yazı dillerinde kullanılan ve bugün bazı sözcüklerde donuklaşmış olarak bulunan bir ektir. uz-u-n, sak-ı-n, şak-ı
 • -ar-,-er-: yaş-ar, mor-ar, kara-ar, sar(ı)-ar, yeş(il)-er
 • -da-,-de-: fısıl-da, horul-da, gürül-de, hışıl-da, höpür-de
 • -t-: yön-(e)t, göz-(e)t, boya-t
 • -k-: gec-ik, bir-ik, göz-ük
 • -msa-,-mse-: az-(ı)msa, ben-(i)mse,küçü(k)-mse, öz-(ü)mse
 • -kır-,-kir-,-kur-,-kür-: fış—kır, hay—kır, çem-kir, tü-kür, süm-kür
 • -lan-,-len-: yaş-lan, ev-len, ses-len
 • -sa-,-se-,-sı-,-si-,-su-,-sü-: su-sa, garip-se, önem-se, yad-,

Fiilden isim yapan ekler

Fiil kök veya gövdelerine gelerek isim, sıfat gibi isim soylu sözcükler veya fiilimsiler oluşturan eklerdir:

 • ce: düşün—ce, eğlen—ce
 • ecek: giy-ecek, yak-acak, aç—acak, iç-ecek
 • ak: yat—ak, kaç—ak, dur—ak
 • ge: böl—ge, bil—ge, süpür—ge
 • gi: sev—gi, çal—gı, as—kı, sil-gi, iç-ki
 • giç: bil—giç, dal—gıç, başlan—gıç
 • gin/kin: yor—gun, bil—gin, bez—gin, bit—kin, bas-kın, yay-gın
 • i: yaz—ı, öl—ü, yap—ı, çat—ı, kok—u, doğ—u
 • ici: yap—ıcı, gör—ücü, al—ıcı, sat—ıcı
 • ik: kes—ik, aç—ık, göç—ük
 • im: say—ım, seç—im, öl—üm, ölç—üm
 • in: yığ—ın, ak—ın, tüt—ün, ek—in
 • inç: gül—ünç, sev—inç
 • geç: yüz—geç, utan—gaç
 • inti: kes—inti, çık—ıntı, dök—üntü
 • ir: gel—ir, ok—ur
 • er: gid-er, yaz-ar,
 • iş: otur—, yürü—y-üş
 • it: geç—it, yak—ıt, ölç—üt
 • kan: çalış—kan, üret-ken, unut—kan, kay—gan
 • ma: konuş-ma, dondur-ma (olumsuzluk eki -ma ile karıştırılmamalıdır.)
 • mek:[3] ye-mek, çak-mak, git-mek, duy-mak (bkz. mastar)
 • maç: bula-maç, yırt-maç
 • mbaç: dola-mbaç, sakla-mbaç
 • ti: belir—ti, kızar—

Fiilden fiil yapan ekler

Bir fiilden yeni bir fiil yapan eklerdir.

 • dir: bil-dir, gül-dür, yap-tır, koş-tur
 • ele: kov-ala, silk-ele
 • er: gid-er, çık-ar
 • imse: duy-umsa, gül-ümse, an-ımsa
 • in: gez-in, gör-ün, sev-in, taşı-n
 • r: kaç-ır, bat-ır, iç-ir, şaş-ır
 • ş: gör-üş, uç-uş, gül-üş (Mastarlarla karıştırılmamalıdır.)
 • t: uza-t, sap-ıt, kork-ut, üşü-t
 • il: sev-il, kır-ıl, sat-ıl

Bu şekilde üretilen yeni fiiller genellikle ilk fiille anlam bakımından yakından ilişkilidir:

 • görmek > görünmek, kovmak > kovalamak

Ancak bazı durumlarda orijinal fiilden oldukça farklı anlamlarda olabilirler:

 • sevmek > sevinmek

Yazı Bilgileri Yayınlanma Tarihi: 17 Ekim 2015
Yazan:
Kategori: Genel

Yorum Yapın

Your email address will not be published. Required fields are marked

Web Stats